Slitters

Wichita Clutch UK

AquaMaKKs Water Cooled Clutches & Brakes

Wichita Clutch UK

AZUR - Combination Clutch/Brake

Wichita Clutch UK

High Torque Clutch


Wichita Clutch UK

Low Inertia Clutch Brake

Wichita Clutch UK

Spring Set Brake

Wichita Clutch UK

Standard Ventilated Clutch